Algemene voorwaarden

Werkwijze

Elk traject start met een kennismakingsgesprek. Dat kan met alleen de ouder(s), samen met uw kind of met het gehele gezin. Afhankelijk van de intake worden er meerdere afspraken gepland met de ouders, met het kind (of de kinderen), met het hele gezin of met een deel van het gezin. Het doel van deze eerste afspraken is om goed te kijken en te bespreken welke vorm van hulp het beste past bij uw zorgen.

In plaats van individuele sessies met alleen kinderen wordt ook op een interactieve manier gewerkt met het ‘systeem’, het gezin om het kind heen. Veelal is er immers sprake van interactieproblemen, vicieuze cirkels die het contact met elkaar zijn gaan verstoren.

Het werken met (delen van) het gezin zal steeds in een ontspannen en veilige sfeer zijn. Na de eerste drie tot vijf sessies vindt er een (ouder-)gesprek plaats, waarin het de bevindingen en het daaruit voortvloeiende opgestelde behandelplan worden besproken.

Indien de praktijk niet de gevraagde hulp kan bieden, wordt er verwezen naar een andere behandelaar.

De ouder/verzorger ontvangt van de zorgaanbieder: een observatieverslag en een overzicht van de behandeldoelen. Indien gewenst ontvangen ouders een evaluatieverslag en altijd een eindverslag.

Tijdstip en verloop:

• De sessies vinden (twee-)wekelijks plaats op een afgesproken datum en tijd.

• Oudergesprekken vinden in overleg met ouder plaats.

• Een spelsessie duurt 60 minuten. Gesprekken met ouders 60 minuten.

Kosten en betaling: ouder zijn op de hoogte van de kosten en de betalingsvoorwaarden, zoals vermeld op de website.

Indien verhinderd

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouder/verzorger kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Bij niet tijdige afmelding wordt de afspraak volledig in rekening gebracht bij de ouder/ verzorger. Dit geldt ook voor te laat geannuleerde afspraken, die door de gemeente worden betaald.

Tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er ten minste nog 1 laatste sessie plaats zodat de zorgaanbieder en het kind en de zorgaanbieder en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Privacy

De zorgaanbieder zal alleen met (schriftelijke) toestemming van de ouder/verzorger contact opnemen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. Hiervoor heeft u een toestemmingsformulier ondertekend.
De zorgaanbieder kan met medeweten van ouder/verzorger video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging. De zorgaanbieder kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de zorgaanbieder behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor (schriftelijk) de ouder/verzorger om toestemming vragen.
De privacy van alle mensen wordt gerespecteerd. Daarom mag er niet worden gefotografeerd en mogen geen gesprekken zonder toestemming van alle deelnemers worden opgenomen.

Aansprakelijkheid

De zorgaanbieder heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouder/verzorger blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepscodes

De zorgaanbieder is gediplomeerd/geregistreerd lid van en handelt naar de beroepscode van de FVB, het SKJ, de NVRG en het NVPA.
Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij de nibig.nl/therapeuten/wkkgz


BETALINGSVOORWAARDEN

Wanneer ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de behandeling zijn de volgende betalingsvoorwaarden van kracht:

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelovereenkomst.

Artikel 2

Een afspraak met een NVPA-therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult volledig in rekening gebracht.

Artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4

Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de zorgaanbieder besproken kunnen worden.

De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Artikel 8

De praktijk heeft contracten voor therapie en ondersteuning/begeleiding met 21 gemeenten binnen de regio Zuidoost Brabant: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre, Best, Oirschot, Veldhoven, Valkenswaard, Cranendonck, Heeze-Leende, Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Helmond, de Peel en Eindhoven. De gemeente kan de behandeling/begeleiding betalen.
In geval van niet-tijdige afzegging of niet afzegging wordt het consult volledig bij de (ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt in rekening gebracht.